ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Để đào tạo được nguồn nhận lực chất lượng cao trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vấn đề chất lượng và đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đang là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Ngày nay, thực tiễn cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục nhiều nước cho thấy, kiểm định chất lượng giáo dục đã trở nên cấp thiết không chỉ nhằm mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng một cách bền vững, mà còn góp phần khẳng định uy tín, nâng cao giá trị thương hiệu của các cơ sở giáo dục; là căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền, các bên liên quan và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; giúp người học lựa chọn trường, chọn ngành phù hợp; giúp cho nhà sử dụng lao động xác định và tuyển chọn được nguồn nhân lực có chất lượng tốt. Đồng thời, trên cơ sở của những kết quả kiểm định chất lượng, những khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, các cơ quan quản lý có cơ sở để điều chỉnh, đổi mới cơ chế, đưa ra các chính sách đầu tư phù hợp cho giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sớm xác định đảm bảo chất lượng là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, trong đó hoạt động kiểm định chất lượng là khâu trọng yếu của hoạt động đảm bảo chất lượng. Nhà trường đã xây dựng lộ trình, kế hoạch mang tính hệ thống, đồng bộ trong công tác đảm bảo chất lượng và chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đảm bảo các hình thức, loại hình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục thành công. Từ nhận thức chất lượng là sự sống còn của một trường đại học, Đảng ủy-Ban giám hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ đạo phòng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài cũng như xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả. Trên cơ sở của những nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cả trong và ngoài nước, đặc biệt là quyết tâm chính trị của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng và công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục. Có thể kể đến một số thành tựu trong hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài như sau:

  •           Từ năm học 2015-2016 Trường đã bắt đầu triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn MOET, đến tháng 08/2017 Trường thực hiện đánh giá ngoài thành công và được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào tháng 12/2017. Năm 2023, Trường tiếp tục tái đánh giá và được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2023-2028. 
  •            Đầu năm 2016 Trường triển khai công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng  việc soạn thảo hệ thống các văn bản, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,…và được tổ chức AFNOR của Cộng hòa Pháp đánh giá, cấp giấy chứng nhận Cung cấp dịch vụ đào tạo đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào tháng 07/2017. Tháng 12/2020 Trường thực hiện tái đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được cấp chứng nhận vào tháng 01/2021.
  •            Cũng cuối năm 2016, Trường triển khai công tác tự đánh giá 2 chương trình đào tạo (Tài chính và Ngân hàng) theo bộ tiêu chẩn AUN-QA, đến cuối tháng 03/2019, Trường thực hiện đánh giá ngoài thành công và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 2 Chương trình đào tạo đạt chuẩn (chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính và chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng).

       Tiếp theo sự thành công của 02 chương trình đào tạo đã được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, năm học 2019-2020 Trường đã triển khai công tác tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo theo AUN-QA (03 chương trình cử nhân Kế toán, Kinh tế Quốc tế, Quản trị Kinh doanh và chương trình thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng) vào tháng 3/2022.

Thực hiện văn hóa chất lượng trên nền tảng của chu trình PDCA, với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu Nhà trường và bằng những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong những năm vừa qua, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã có những bước chuyển căn bản, tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo. Sau mỗi lần tự đánh giá và đánh giá ngoài, Nhà trường lại tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong tất cả các hoạt động từ rà soát, xây dựng chương trình đào tạo; đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo; tuyển dụng và quản lý nhân sự; nghiên cứu và quản lý hoạt động khoa học công nghệ; quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý tài chính; phục vụ và hỗ trợ người học; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất,.… tạo nền tảng vững chắc để trên cơ sở đó Nhà trường có đầy đủ điều kiện hiện thực hóa kế hoạch đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Trường đề ra.

Hình ảnh các thành tích đạt được của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh:

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM giai đoạn 2017-2022

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chu kỳ 2 (2023-2028)

Giấy chứng nhận Cung cấp dịch vụ đào tạo đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Ngân hàng

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Tài chính

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Kế toán

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Kinh tế Quốc tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA chương trình Quản trị kinh doanh