Phòng chức năng

VĂN PHÒNG

 • Phó chánh Văn phòng phụ trách: ThS. Đoàn Thị Hồng Minh
 • Địa chỉ:  
  • Tầng trệt, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                     
  • Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 62.959.202
 • Email: vanphong@hub.edu.vn
 • Website: https://vanphong.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 • Trưởng phòng: PGS., TS Hoàng Thị Thanh Hằng
 • Địa chỉ:  
  • Tầng trệt, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                    
  • Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.212.430
 • Email: phongdaotao@hub.edu.vn
 • Website: https://phongdaotao.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

……………………………

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng phòng: PGS.,TS. Nguyễn Văn Thụy
 • Địa chỉ:  
  • Tầng trệt, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                     
  • Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.211.704
 • Email: phongtvts@hub.edu.vn
 • Website: http://phongtvtsptth.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 • Trưởng phòng: TS. Ông Văn Năm
 • Địa chỉ:  
  • Tầng trệt, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                    
  • Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 37.200.150
 • Email: phongktdbcl@hub.edu.vn
 • Website: https://phongktdbcl.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG THANH TRA

 • Trưởng phòng: TS. Lâm Thị Kim Liên
 • Địa chỉ:  
  •  Lầu 1, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                     
  • Tầng trệt, Cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.215.087
 • Email: phongtt@hub.edu.vn
 • Website: https://phongtt.hub.edu.vn/

…………………………

PHÒNG KẾ TOÁN

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
 • Địa chỉ:  
  • Tầng trệt, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                   
  • Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.212.591
 • Email: phongketoan@hub.edu.vn
 • Website: https://phongketoan.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Trưởng phòng: ThS. Phạm Thanh An
 • Địa chỉ:  
  • Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                     
  • Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.216.100
 • Email: phongqlcntt@hub.edu.vn
 • Website: https://phongqlcntt.hub.edu.vn/

……………………………

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
 • Địa chỉ:  
  • Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức                     
  • Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.212.528
 • Email: phongqtts@hub.edu.vn
 • Website: https://phongqtts.hub.edu.vn/

……………………………