ĐÀO TẠO

STT

Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

Bằng cấp

Thời gian đào tạo thiết kế

Mô tả chương trình

ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN

 

 

 

1

 

 

 

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

 

 

 

Cử nhân

 

 

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Ngân hàng

Bản MTCTĐT

Tài chính định lượng và quản trị rủi ro

Bản MTCTĐT

Tài chính và Quản trị doanh nghiệp

Bản MTCTĐT

 

 

 

2

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

 

 

 

 

3

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

Kiểm toán và quản lý rủi ro

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

 

 

 

4

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị thương mại điện tử

 

 

Cử nhân

 

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số

Bản MTCTĐT

 

 

 

5

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Kinh tế và kinh doanh số

Bản MTCTĐT

 

 

6

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

7

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

 

Cử nhân

 

4 năm

Bản MTCTĐT

Song ngữ Anh – Trung

Bản MTCTĐT

8

Công nghệ tài chính (Fintech) Công nghệ tài chính (Fintech) Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

9

Marketing Marketing Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

10

Khoa học dữ liệu trong kinh doanh Khoa học dữ liệu trong kinh doanh Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

11

Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

12

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng Logistic và quản lý chuỗi cung ứng Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (TIẾNG ANH BÁN PHẦN)

1

Tài chính- Ngân hàng

Tài chính- Ngân hàng

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

2

Kế toán

Kế toán

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

3

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

4

Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

5

Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

6

Ngôn ngữ Anh 

(Chương trình đào tạo đặc biệt)

Ngôn ngữ Anh Cử nhân 4 năm Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ SONG BẰNG

 

1

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân (Do ĐH Bolton và HUB mỗi bên cấp một bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Quản trị chuỗi cung ứng

Bản MTCTĐT

Marketing

Bản MTCTĐT

 

 

Tài chính

Cử nhân (Do ĐH Bolton và HUB mỗi bên cấp một bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG

 

1

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Cử nhân (Do ĐH Bolton cấp bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Quản trị chuỗi cung ứng

Bản MTCTĐT

Marketing

Bản MTCTĐT

 

 

 Tài chính

Cử nhân (Do ĐH Bolton cấp bằng)

4 năm

 

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

Cử nhân

4 - 4.5 năm

Bản MTCTĐT

Ngân hàng

 

2

Kế toán

Kế toán- Kiểm toán

Cử nhân

4 - 4.5 năm

Bản MTCTĐT

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

Cử nhân

2 năm

Bản MTCTĐT

2

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Cử nhân

2 năm

Bản MTCTĐT

SAU ĐẠI HỌC

THẠC SĨ

1

Tài chính Ngân hàng

(bao gồm chương trình Tài chính- Ngân hàng và Fintech)- HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

2

Quản trị Kinh doanh - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

3

Luật Kinh tế - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

4

Hệ thống thông tin quản lý

(Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và AI)- HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm Bản MTCTĐT
5

Kế toán

(Chương trình Kế toán- Tài chính quốc tế)- HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm Bản MTCTĐT
6

Kinh tế quốc tế

(Chương trình Kinh tế- Kinh doanh quốc tế) - HUB

 

Thạc sĩ

(Do HUB cấp bằng)

2 năm Bản MTCTĐT

7

Quản trị Kinh doanh - ĐH Bolton 

 

Thạc sĩ

(Do ĐH Bolton cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

8

Tài chính doanh nghiệp và
Kiểm soát quản trị - ĐH Toulon

 

Thạc sĩ

(Do ĐH Toulon cấp bằng)

2 năm

Bản MTCTĐT

TIẾN SĨ

1

Tài chính Ngân hàng – HUB

 

Tiến sĩ

(Do HUB cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

2

Quản trị kinh doanh – HUB

 

Tiến sĩ

(Do HUB cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

3

Tài chính Ngân hàng - ĐH Bolton

 

Tiến sĩ

(Do ĐH Bolton cấp bằng)

3 năm

Bản MTCTĐT

- Thông báo áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo trình độ Đại học- Hình thức đào tạo Đại học chính quy 

- Thông báo v/v áp dụng chuẩn đầu ra Tin học và điều kiện học học phần Tin học ứng dụng đối với sinh viên ĐHCQ khóa 36 và ĐHCQ CLC Khóa 8