Công bố trong nước

THỐNG KÊ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRONG NƯỚC

Giai đoạn: 2017-2021

 

Năm

 

2017

2018

2019

2020

2021

Giáo trình

5

2

0

2

3

Sách chuyên khảo

1

3

3

5

5

Tài liệu tham khảo

12

12

10

21

18

Đề tài cấp Bộ/Ngành

6

 

1

 

5

4

3

Đề tài cấp cơ sở

25

16

13

13

23

Đề án cấp cơ sở

0

0

2

2

3

Sáng kiến

1

3

3

4

6

Bài báo đăng trong tạp chí khoa học trong nước

149

177

181

228

299