Tổ chức Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN

  • Bí thư: TS. Nguyễn Minh Nhật
  • Địa chỉ: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3720 1958 - (028) 3720 1961
  • Email: vpdangdoan@hub.edu.vn
  • Website: https://youth.hub.edu.vn/

……………………………

HỘI SINH VIÊN

  • Chủ tịch: Nguyễn Minh Hiếu
  • Địa chỉ: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3720 1958 - (028) 3720 1961
  • Email: vpdangdoan@hub.edu.vn
  • Website: https://youth.hub.edu.vn/

……………………………