Ban Giám hiệu

PGS. TS Nguyễn Đức Trung Chức vụ: Hiệu trưởng 
 
 
 
 
 
 Là người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo và điều hành chung mọi hoạt động của toàn Trường theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng uỷ, Hội đồng trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phụ trách chung các đơn vị toàn trường và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:            
 
- Viện Đào tạo quốc tế;
- Khoa Ngân hàng;

- Khoa Tài chính;
- Khoa Ngân hàng;
- Khoa Kế toán – Kiểm toán;
- Khoa Quản trị kinh doanh;
- Khoa Ngoại ngữ;
- Khoa Luật kinh tế;
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý;
- Khoa Kinh tế quốc tế;
- Khoa Lý luận chính trị;
- Bộ môn Toán kinh tế;
- Bộ môn Giáo dục thể chất;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Đào tạo (chương trình Đại học chính quy Chất lượng cao)
- Khoa Sau đại học;
- Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Trung tâm Đào tạo Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng;

- Tạp chí Kinh tế- Ngân hàng Châu Á.

PGS. TS Hạ Thị Thiều Dao Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Giúp việc cho  Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Phó Hiệu trưởng phụ trách, Hội đồng trường và pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Phụ trách trực tiếp các đơn vị: 

-  Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Ngân hàng;
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
- Phòng Công tác sinh viên;
- Thư viện;
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;
- Phòng Thanh tra
- Bộ phận Y tế

  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Hiệu Trưởng phụ trách phân công và tham gia sinh hoạt tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
TS. Nguyễn Trần Phúc  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Hội đồng trường và pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp phụ trách trực tiếp các đơn vị: 

- Văn phòng;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Quản trị tài sản;
- Phòng Đào tạo (chương trình đại học chính quy chuẩn, chương trình đại học chính quy hệ vừa làm vừa học) 
- Phòng Quản lý Công nghệ thông tin.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công và tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo