Ban Giám hiệu

PGS. TS Nguyễn Đức Trung Chức vụ: Hiệu trưởng 

Là người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo và điều hành chung mọi hoạt động của toàn Trường theo chủ trương của Đảng uỷ, Hội đồng trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đảng ủy và Hội đồng trường. Phụ trách chung các đơn vị toàn trường và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Đào tạo (chương trình đào tạo Chất lượng cao)

- Khoa Sau đại học;

- Viện Đào tạo quốc tế;

- Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu;

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Trung tâm Đào tạo Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng;

- Tạp chí Kinh tế- Ngân hàng Châu Á;

- Phòng Thanh tra;

- Các Khoa, Bộ môn thuộc Trường

- Tham gia sinh hoạt tại Khoa Tài chính

TS. Nguyễn Trần Phúc  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực

Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Hội đồng trường và pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp phụ trách trực tiếp các đơn vị:

- Văn phòng;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị tài sản;

- Phòng Đào tạo (chương trình đại học chính quy chuẩn, chương trình đại học chính quy hệ vừa làm vừa học)

- Phòng Quản lý Công nghệ thông tin.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo

   
PGS. TS Hạ Thị Thiều Dao Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Phó Hiệu trưởng phụ trách, Hội đồng trường và pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Phụ trách trực tiếp các đơn vị:

-Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Ngân hàng;

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Thư viện;

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu Trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.