Hệ thống quản lý chất lượng

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality management system) là một hệ thống gồm các quá trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của một tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định cũng như cải thiện hiệu lực và hiệu quả của tổ chức một cách liên tục. ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng.

 

 

Khung HỆ THỐNG QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhận thấy được tính hiệu quả của việc xây dựng và triển khai hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý chất lượng hoạt động đào tạo của Trường, từ năm 2016, HUB đã ký hợp đồng với APAVE Châu Á – Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ “Đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành áp dụng Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học”. APAVE có trách nhiệm hỗ trợ trường Đại học Ngân hàng TP.HCM để trường chuẩn bị đầy đủ những điều kiện để đạt được chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường đại học cho tổ chức của mình. Qua hợp đồng này, cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Trường đã được tham gia các khóa học về nhận thức chung; phương pháp xây dựng HTQTCL; phương pháp xây dựng các văn bản của hệ thống quán lý chất lượng và đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống quán lý chất lượng là cải tiến liên tục theo chu trình PDCA bao gồm Lập kế hoạch (Plan - P), Triển khai (Do - D), Kiểm tra (Check - C) và Hành động cải tiến (Act - A). Theo đó, hàng năm, Nhà trường lên kế hoạch duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quán lý chất lượng; tổ chức đào tạo về ISO 9001:2015 và các yêu cầu về hệ thống quán lý chất lượng cho nhân sự tại các đơn vị; tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá duy trì hệ thống quán lý chất lượng. Kết quả đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận và đánh giá duy trì là cơ sở để Trường thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá, thúc đẩy việc nghiên cứu, áp dụng các công cụ quản lý hiệu quả để nâng cao tính hiệu lực của toàn bộ hệ thống.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, đánh giá các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn dành cho lĩnh vực giáo dục, Trường Đại học Ngân hàng đã đạt được một số thành tựu nhất định:

  • Cuối năm 2015 Nhà trường bắt đầu triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn MOET, đến tháng 08/2017, Trường thực hiện đánh giá ngoài thành công và được cấp giấy chứng nhận kiểm định Cở cở đào tạo đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 12/2017.
  • Đầu năm 2016, Trường triển khai công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng việc soạn thảo hệ thống các văn bản, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,…và được tổ chức AFNOR của Cộng hòa Pháp đánh giá, cấp giấy chứng nhận Cung cấp dịch vụ đào tạo đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào tháng 07/2017.
  • Cũng cuối năm 2016, Trường triển khai công tác tự đánh giá 2 chương trình đào tạo (Tài chính và Ngân hàng) theo bộ tiêu chẩn AUN-QA, đến cuối tháng 03/2019, Trường thực hiện đánh giá ngoài thành công và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 2 Chương trình đào tạo đạt chuẩn.
  • Năm 2020, Trường tổ chức tái đánh giá cấp giấy chứng nhận cho hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiếp tục đạt được giấy chứng nhận Cung cấp dịch vụ đào tạo đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do tổ chức AFNOR cấp.

 

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

giai đoạn 2021-2023 của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Với những thành quả trong công tác xây dựng và duy trì hệ thống quán lý chất lượng nói riêng và công tác đảm bảo chất lượng nói chung, trường Đại học Ngân hàng mong muốn xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng trong Nhà trường, duy trì và củng cố hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, góp phần thực hiện cam kết về chất lượng đối với các bên liên quan về chất lượng dịch vụ đào tạo.