Khoa

KHOA NGÂN HÀNG

 • Trưởng khoa: PGS., TS Phan Diên Vỹ
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028)38.971.624
 • Email: khoanh@hub.edu.vn
 • Website: https://khoanh.hub.edu.vn/

……………………………

KHOA TÀI CHÍNH

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Vũ
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 38.971.631
 • Email: khoatc@hub.edu.vn
 • Website: https://khoatc.hub.edu.vn/

……………………………

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Trưởng khoa: PGS.,TS. Nguyễn Văn Tiến
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 38.971.639
 • Email: khoaqtkd@hub.edu.vn
 • Website: https://khoaqtkd.hub.edu.vn/

...................................

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 • Trưởng khoa: TS. Đặng Đình Tân
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 38.971.641
 • Email: khoaktkt@hub.edu.vn
 • Website: https://khoaktkt.hub.edu.vn/

...................................

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

 • Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Trịnh Hoàng Nam
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 38.971.655
 • Email: khoahtttql@hub.edu.vn
 • Website: https://khoahtttql.hub.edu.vn/

...................................

KHOA NGOẠI NGỮ

 • Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) .38.970.191
 • Email: khoangoaingu@hub.edu.vn
 • Website: https://khoangoaingu.hub.edu.vn/

...................................

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

 • Trưởng khoa: PGS., TS Hà Văn Dũng
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 38.971.640
 • Email: khoaktqt@hub.edu.vn
 • Website: https://khoaktqt.hub.edu.vn/

...................................

KHOA LUẬT KINH TẾ

 • Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 37.200.151
 • Email: khoalkt@hub.edu.vn
 • Website: https://khoalkt.hub.edu.vn/

...................................

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

 • Trưởng khoa: TS. Cung Thị Tuyết Mai
 • Văn phòng Khoa: Lầu 2, Tòa nhà Hiệu bộ, Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 37.200.149
 • Email: khoallct@hub.edu.vn
 • Website: https://khoallct.hub.edu.vn/ 

...................................

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 • Trưởng khoa: PGS., TS. Lê Đình Hạc
 • Văn phòng Khoa: Tầng trệt, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.212.590
 • Email: phongdtsdh@hub.edu.vn
 • Website: http://khoasdh.hub.edu.vn/

...................................

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH

...................................

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG