Báo cáo quy chế công khai năm học 2021-2022

Báo cáo quy chế công khai năm học 2021-2022

BIEU MAU 17.pdf Download
BIEU MAU 18.pdf Download
BIEU MAU 19.pdf Download
BIEU MAU 20.pdf Download
BIEU MAU 21.pdf Download
PHU LUC I BIEU MAU 18 MUC C.pdf Download
PHU LUC II BIEU MAU 18 MUC C.pdf Download
PHU LUC III BIEU MAU 18 MUC C - Quyết định Số 2189.QĐ-ĐHNH.pdf Download
PHU LUC IV BIEU MAU 18 MUC C.pdf Download
PHU LUC V BIEU MAU 18 MUC E.pdf Download
PHU LUC VI BIEU MAU 18 MUC E.pdf Download

Quy định về phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh