Đánh giá chất lượng

Biên bản kiểm tra điều kiện mở ngành Logistics va QLCCU Download
Đề án mở ngành Logistics va QLCCU Download
Phiếu tự đánh giá mở ngành Logistics va QLCCU Download
Công văn xin đăng ký mở ngành Logistics va QLCCU Download