Đại học chính quy chuẩn

STT

Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

Bằng cấp

Thời gian đào tạo thiết kế

Mô tả chương trình

 

1

 

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

 

Cử nhân

 

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Ngân hàng

Công nghệ tài chính (Fintech)

 

2

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

 

Cử nhân

 

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Digital Marketing

Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng

3

Kế toán- Kiểm toán

Kế toán-Kiểm toán

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

 

 

 

4

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị thương mại điện tử

 

 

Cử nhân

 

 

4 năm

 

 

Bản MTCTĐT

Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số

Khoa học dữ liệu trong kinh doanh

 

5

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

Cử nhân

 

4 năm

 

Bản MTCTĐT

Kinh doanh quốc tế

6

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT

7

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

Cử nhân

4 năm

Bản MTCTĐT