Thông báo danh sách các nhà khoa học được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách giảng viên cơ hữu và giảng viên mời được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.