Thông tin Học bổng

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Xã hội năm học 2021 - 2022 và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19.Sinh viên xem thêm thông tin tại: http://csb.edu.vn/hotrosinhvien/Hoc-bong/Thong-bao-ve-viec-nhan-ho-so-xet-Hoc-bong-Xa-hoi-nam-hoc-2021-2022-va-ho-tro-kho-khan-dot-xuat-cho-sinh-vien-bi-anh-huong-do-dich-benh-Covid-19-1581/