Thông báo danh sách dự kiến SVCQ đủ điều kiện xét, cấp học bổng Ngân hàng năm học 2022 - 2023

Lưu ý: Thời gian phản hồi nhầm lẫn, sai sót đến 16h00, ngày 29/8/2023. 

2 - KET QUA HOC TAP NAM HOC 2022-2023 (PHỤC VỤ KIỂM DÒ).xls Download