Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2023

Lưu ý: Ứng viên tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại file đính kèm bên dưới. 

Mẫu số 01 - Phiếu đăng ký dự tuyển (2).docx Download