PL2 Danh sách đường link tham gia nhóm Zalo học GDQPAN của SV DHCQ chuan K38. CLC K10. Song bang K4.docx Download
PL1 Thông báo tài khoản đăng ký quân trang học GDQPAN của SV DHCQ chuan K38. CLC K10. Song bang K4.pdf Download
23. KH to chuc tiep nhan, hoat dong ngoai khoa GDQP K419.pdf Download