Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế đối với Sinh viên (đợt 3) năm học 2022-2023

Sinh viên thực hiện cung cấp thông tin tham gia BHYT tại đây

HUONG DAN VSSID CHO SINH VIEN- THÀNH ĐOÀN.pptx Download