DANH BẠ ĐƠN VỊ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

WEBSITE

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CÁC KHOA

1

Khoa Ngân hàng

khoanh.hub.edu.vn

(028) 38.971.624

khoanh@hub.edu.vn

2

Khoa Tài chính

khoatc.hub.edu.vn

(028) 38.971.631

khoatc@hub.edu.vn

3

Khoa Quản trị kinh doanh

khoaqtkd.hub.edu.vn

(028) 38.971.639

khoaqtkd@hub.edu.vn

4

Khoa Kế toán kiểm toán

khoaktkt.hub.edu.vn

(028) 38.971.641

khoaktkt@hub.edu.vn

5

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

khoahtttql.hub.edu.vn

(028) 38.971.655

khoahtttql@hub.edu.vn

6

Khoa Ngoại ngữ

khoangoaingu.hub.edu.vn

(028) 38.971.634

khoangoaingu@hub.edu.vn

7

Khoa Kinh tế quốc tế

khoaktqt.hub.edu.vn

(028) 38.971.640

khoaktqt@hub.edu.vn

8

Khoa Luật kinh tế

khoalkt.hub.edu.vn

(028) 37.200.151

khoalkt@hub.edu.vn

9

Khoa Lý luận chính trị

khoallct.hub.edu.vn

(028) 37.200.149

khoallct@hub.edu.vn

 10  Khoa sau đại học khoasdh.hub.edu.vn  (028) 38.212.590  phongdtsdh@hub.edu.vn

CÁC BỘ MÔN

1

Bộ môn Toán kinh tế

bomontkt.hub.edu.vn

 

bomontkt@hub.edu.vn

2

Bộ môn giáo dục thể chất

bomongdtc.hub.edu.vn

(028) 38.212.850

bomongdtc@hub.edu.vn

PHÒNG

1

Văn phòng

vanphong.hub.edu.vn

(028) 62.959.202

(028) 38.971.629-Thủ Đức

vanphong@hub.edu.vn

2

Văn phòng Hội đồng Trường

hoidongtruong.hub.edu.vn

(028) 38.218.728

vphdt@hub.edu.vn

3

Phòng Tổ chức cán bộ

phongtochuc.hub.edu.vn

(028) 38.210.798

phongtochucdhnh@hub.edu.vn

4

Phòng Đào tạo

phongdaotao.hub.edu.vn

(028) 38.212.430

(028) 38.216.113

(028) 38.971.638-Thủ Đức

phongdaotao@hub.edu.vn

5

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

phongktdbcl.hub.edu.vn

(028) 39.144.932

(028) 37.200.150-Thủ Đức

phongktdbcl@hub.edu.vn

6

Phòng Thanh tra

phongtt.hub.edu.vn

(028) 38.215.087

(028) 38.971.626-Thủ Đức

phongtt@hub.edu.vn

7

Phòng Công tác sinh viên

phongctsv.hub.edu.vn

(028) 38.971.636

phongctsv@hub.edu.vn

8

Phòng Quản lý công nghệ thông tin

phongqlcntt.hub.edu.vn

(028) 38.216.100

(028) 37.201.034-Thủ Đức

phongqlcntt@hub.edu.vn

9

Phòng Tài chính kế toán

phongketoan.hub.edu.vn

(028) 38.212.591

(028) 38.971.646-Thủ Đức

phongketoan@hub.edu.vn

10

Phòng Quản trị tài sản

phongqtts.hub.edu.vn

(028) 38.212.528

(028) 38.971645-Thủ Đức

phongqtts@hub.edu.vn

11

Thư viện

library.hub.edu.vn

(028) 39. 144.762

(028) 38.971651-Thủ Đức

thuvien@hub.edu.vn

12

Phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu

phongtvtsptth.hub.edu.vn (028) 38.211.704  phongtvts@hub.edu.vn

VIỆN - TRUNG TÂM

1

Trung tâm Đào tạo kinh tế, tài chính - ngân hàng

fbc.hub.edu.vn

(028) 38.216.096

(028) 38.962.082-Thủ Đức

trungtamdttcnh@hub.edu.vn

2

Viện Đào tạo quốc tế

saigonisb.hub.edu.vn

(028) 38.214.660

hotline: 0967.189.199
hotline: 0865.118.128

trungtamdthtqt@hub.edu.vn

3

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

flic.edu.vn

(028) 38.214.055

(028) 38.971.649-Thủ Đức

trungtamnnth@hub.edu.vn

4

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

csb.hub.edu.vn

(028) 38.971.633

(028) 37.201.340 (KTX)

trungtamhtsv@hub.edu.vn

5

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng

 

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

viennckhcn.hub.edu.vn

 

 

 

(028) 38.211.706

 

 

 

(028) 38210 238

viennghiencuu@hub.edu.vn

 

 

Email (TV):ajeb.vn@hub.edu.vn

Email (TA):ajeb@hub.edu.vn

 

Xem danh sách lãnh đạo các đơn vị